Velkovýrobní technologie pěstování mečíků

S velkovýrobní formou pěstování mečíků se začalo v poválečných letech. Výroba však dlouho neuspokojovala poptávku spotřebitelů nejen po stránce sortimentu, ale i ohledem na množství a kvalitu vypěstovaných tuzemských hlíz, takže převážná část obchodního zboží se až do roku 1970 dovážela ze zahraničí. Teprve v několika posledních letech byly ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích i s pracovníky některých dalších organizací vyřešeny základní technologické, agrotechnické i organizační problémy týkající se pěstování mečíků. Garantem pro výrobu mečíkových hlíz a jejich hlavním producentem se stala firma Sempra, která v současné době zásobuje hlízami tuzemské výroby celý vnitřní obchod. Část produkce hlíz se dodává i pro export. Současný široký sortiment je sestaven z nejdůležitějších a nejmodernějších evropských i tuzemských odrůd, z nichž mnohé patří stále k špičkovým odrůdám a novinkám nejdůležitějších evropských gladiolářských firem. Přes všechny počáteční problémy se klimatické a půdní podmínky některých oblastí našeho státu ukázaly jako vysoce produktivní a vhodné pro výrobu mečíků.

Množení mečíků je rozděleno na výrobu mladého materiálu z korálů a na pěstování sadbových hlíz. S ohledem na nutnost neustále střídat pozemky firma Sempra přikročila ke smluvnímu způsobu množení na vybraných pozemcích mimo vlastní objekty. Pro pěstování mečíkové sadby se vybírají lehké písčité půdy se zajištěnou umělou závlahou. Vzhledem k vysoké pracovní náročnosti této kultury musí mít smluvní podniky dostatečnou kapacitu pracovních sil, zejména pro období sklizní.

Výsadba hlíz i výsev korálů se dělá převážně víceřádkovými sázecími stroji. Základem pěstování je dokonalá agrotechnika, která kromě kultivace, hnojení, přihnojování a zavlažování zahrnuje i přísné negativní výběry a preventivní ochranu všech porostů. Z množitelských porostů se nesmějí řezat květy. Odrůdovou pravost a zdravotní stav rostlin během vegetace i na skladě kontrolují pracovní Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Po přehlídkách v době květů se veškerá květenství z rostlin odhlávkují, aby byl zajištěn růst a dokonalý vývin hlíz.

Při pěstování mečíkové sadby se používají nejmodernější naše i zahraniční poznatky. Veškerý materiál se sklízí ručně poněvadž se doposud nepodařilo vyřešit mechanizaci sklizně. Dovezené sklízecí stroje vyvinuté pro vysloveně písčité gladiolové oblasti v zahraničí se v našich půdách neosvědčily. Možnosti mechanizace sklizně se stále řeší.

Posklizňová úprava zůstává zatím nejslabším článkem výroby mečíků u nás. Dosud se nepodařilo vybudovat moderní sklady odpovídající požadavkům velkovýroby.

Zejména technické vybavení nových skladovacích prostorů bude nutno řešit dovozem nákladných zahraničních linek, které by urychlily a zkvalitnily zpracování sklizených hlíz. Objem a zvyšování výroby mečíků jsou nyní zcela závislé na růstu kapacity vhodných skladů. Dobré uskladnění a zejména rychlé vysušení hlíz po sklizni je pro mečíky stejně důležité jako dokonalá agrotechnika. Zdravotní stav vypěstovaných hlíz je téměř zcela závislý na jakosti skladu a technických možnostech, které poskytuje zařízení skladu. K dosažení uspokojivé jakosti hlíz se kromě teplotního režimu během skladování používají i různé chemické přípravky.

Výjimečná péče se věnuje ošetření a přípravě korálů, které jsou základem velkovýrobního množení mečíků. K dalšímu množení se vybírají pouze vyzrálé, dostatečně vzrostlé korále ze zdravých hlíz a vybraných partií. Korále se třídí, a po vyprání a rychlém osušení se skladují při teplotě 15 °C. Tato teplota je přípravnou fází pro ošetření horkou vodou. Od poloviny prosince do konce ledna se korále ošetřují vodou teplou 52,5 až 53 °C po dobu 30 minut. Teplotu lázně i dobu aplikace je nutno přesně dodržovat. Po ošetření se korále ihned chladí, rychle suší a ukládají se při teplotách 5 – 10 °C až do předvýsevného máčení. Ošetřování korálů horkou vodou se likvidují nemocní jedinci i zárodky chorob, a tím se omezuje zavlečení infekčních zdrojů do porostu a přenesení infekce na zdravý materiál.

Dvacet dní před setím se korále střídavě máčejí ve vodě teplé 20 °C a mezi jednotlivými máčeními se ukládají na vzduchu při 10 °C. Tento postup se opakuje po dobu 19 dnů v tomto pořadí: 48 hodin voda, 24 hodin vzduch, 24 hodin voda, 24 hodin vzduch, 24 hodin voda, 24 hodin vzduch atd. Dvacátý den se korále moří po dobu 24 hodin v 0,25% roztoku fungicidů Fundasol. Ihned po ukončení moření se korále vysévají, aby nezačaly předčasně klíčit ve skladu.

Jakékoliv zanedbání nebo opomenutí základních technologických a agrotechnických úkonů při práci s korály mečíků může dlouhodobě nepříznivě ovlivnit určitou partii materiálu, popřípadě celou odrůdu mečíků. Výsevům a další kultivaci korálů je proto nutné věnovat obzvláštní péči, poněvadž je to výchozí a ničím nenahraditelný elitní materiál. Na jakosti a množství sadby získané každoročně z korálů závisí existence i kvalita mečíků v několika následujících letech.