Pozemek a jeho příprava

Mečíkům nejlépe vyhovují lehké, humózní, hlinitopísčité až písčité půdy s dostatečným obsahem přijatelných živin s dobrou strukturou. Rovnoměrná vlhkost půdy odpovídající určitým růstovým fázím je základním předpokladem úspěšného pěstování. Mečíky zásadně nesnášejí těžké, hlinité nebo jílovité slévavé půdy, zejména kyselého charakteru. Nejvhodnější jsou pozemky s neutrální až mírně alkalickou reakcí kolem hodnoty pH7. Také přímé vápnění mletým vápencem nebo vápenným prachem je škodlivé. Vysloveně suché písky a kamenité půdy nezajišťují pravidelný přísun dostatečného množství vody, a tím ani potřebných živin. Jsou tedy pro mečíky nevyhovující.

Při přípravě pozemku pro mečíky je nutno si uvědomit, že jejich dvoustupňová kořenová soustava prorůstá do hloubky 25 – 30 cm pod hlízou. Při orání nebo rytí se půda musí prokypřit ve vrstvě alespoň 35 -40 cm, aby kořeny mohly co nejrychleji a nejsnáze dosáhnout optimální hloubky.

Základní přípravou půdy je řádná podzimní hluboká orba do hluboké brázdy nebo hluboké zrytí. Při rytí na podzim se povrch pozemku zásadně neurovnává. Nerovný povrch zadržuje více vláhy a půda lépe promrzá. Dokonalé promrznutí pozemku má vliv nejen na strukturu půdy, ale příznivě ovlivňuje i mikrobiální život v půdě. Málo promrzlé půdy jsou na jaře ulehlé, hrudovité a špatně se zpracovávají.

Na podzim se do půdy nepřidávají žádná průmyslová ani statková hnojiva. Přímé hnojení chlévským hnojem je pro mečíky naprosto nevhodné. Pokud je třeba zlepšit mikrobiální stav půdy, zaryje se na podzim dobře proleželý hnojivý kompost. Pro vylehčení půdy je vhodná alkalizovaná rašelina, která se přidává v malém množství také na podzim. Přidávat popel z uhlí a koksu se nedoporučuje. Rovněž se do půdy nemají zapravovat jakékoliv nezetlelé organické zbytky včetně zeleného hnojení. Organické látky v půdě podporují růst a šíření patogenních hub, které napadají a znehodnocují hlízy mečíků Nevhodná je i vysoká dávka rašeliny, zejména kyselé.

Na jaře, po oschnutí povrchu půdy, což bývá zpravidla v druhé polovině března, zpraví se do půdy základní dávka průmyslových hnojiv, a to v přepočtu na 100 m2 : 10 kg superfosfátu, 6 kg 40% draselné soli nebo 5 kg síranu draselného a 2,5 kg síranu amonného.

Pro zdárný vývin mečíků je nezbytné dodat do půdy všechny tři základní živiny, tj. dusík, fosfor a draslík. Při pěstování na zahrádkách je možno místo tří jednosložkových hnojiv použít plné hnojivo typu Cererit v dávce 5 kg na 100 m2 nebo NPK-1 rovněž v dávce 5 kg na 100 m2; vhodnější je NPK-1, protože má vyšší obsah fosforu a draslíku. Hnojiva se do půdy dávají 10 – 14 dní před vlastní výsadbou. Průmyslová hnojiva se ihned zapravují do nejsvrchnější vrstvy půdy. Na malých plochách stačí zapravovat hráběmi, přičemž se zároveň urovná povrch záhonu. Při výsadbě se potom hnojiva samovolně promísí s celou vrstvou půdy a postupně se rovnoměrně splavují ke kořenům. Hluboké zarytí nebo zaorání hnojiv se nedoporučuje, poněvadž minerální látky z nich uvolněné pronikají do hlubokých vrstev dříve, než je kořeny rostlin spotřebují nebo k nim vůbec dosáhnou.

Pro dokonalé podzimní přípravě měl by být pozemek na jaře dostatečně kyprý a vhodný k výsadbě. Platí to zejména pro menší plochy, na kterých nebylo nutno použít při aplikaci hnojiv traktor. Tam, kde se k hnojení a zapravení hnojiv do půdy musely použít mechanizační prostředky, je třeba půdu bezprostředně před výsadbou znovu prokypřit do hloubky 25 – 30 cm. Přerývání nebo orání pozemku na jaře před výsadbou mečíku se nedoporučuje.